Logopedická prevence 

Věcné vyhodnocení projektu

 

Číslo rozhodnutí: Č.j. MSMT_26805/2014

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Název projektu: „Pojďte si s námi hrát a od slovíčka k vyprávění putovat“

Název právnické: osoby Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9 Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy

IČ školy 70993025

 

Prostřednictvím pomůcek zakoupených v rámci projetu se děti učí vnímat, naslouchat a porozumět řeči, správně vyslovovat, vytvářet pojmy, vyjadřovat se formou mluveného slova a komunikovat. S dětmi v rámci rozvoje komunikativních kompetencí a logopedické prevence pracuje v naší mateřské škole 10 pedagogických pracovnic. Z tohoto počtu má 7 pedagogických pracovnic logopedické vzdělání získané vysokoškolským studiem nebo v odborných kursech. Jedna z těchto pracovnic byla účastnicí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na téma Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství v rozsahu 60 hodin s akreditací MŠMT pořádané Národním institutem pro další vzdělávání Praha. 

Logopedickou depistáž na úvod školního roku provádíme na žádost rodičů ve spolupráci s koordinátorkou logopedické prevence v našem kraji. Logopedické asistentky spolupracují se školními logopedkami ze Speciálních pedagogických center a Pedagogicko psychologické poradny. Podle rodiči zprostředkovaných informací rozvíjejí asistentky logopedickou nápravu též u dětí v péči klinické logopedky. K doplňování vědomostí z oblasti logopedické prevence logopedickým asistentkám slouží nově zakoupená odborná logopedická literatura. Tato literatura je k dispozici rodičovské veřejnosti, Dětskému centru i dalším zájemcům, kteří projeví zájem. 

Zakoupena byla také literatura pro cílený rozvoj dětské řeči a dětská literatura. Tato literatura je dětem stále dostupná v nově zakoupených stříňkách a dětské knihovničce. Škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem, ve kterém je z těchto knih dětem předčítáno. Při rozvoji čtenářské gramotnosti našich dětí spolupracujeme s Městskou knihovnou. Dětem se zde dostává prezentace knih v dalších podobách.

Důraz v primární logopedické prevenci klademe na skupinovou práci s dětmi prostřednictvým nově zakoupených pomůcek jako je logopedický příběhový míč, sluchové pexeso, foukací hry a demonstrační obrázky s magnety na rozvoj komunikace. Množství vhodných pomůcek nejen na rozvoj řeči, ale i na rozvoj všestranných znalostí dětí je soustředěno v didaktické pomůcce Klokanův kufr. 

Pro individuální práci s dětmi je využívám Apple iPad. Individuální práce se zefektivnila zakoupením logopedických zrcadel, která jsou nyní v každé třídě . 

Zrcadla se logopedickým asistentkám stala dobrým a u dětí oblíbeným pomocníkem především při procvičování orofacionálního svalstva a orientace se v postavení mluvidel. Rozlišovat délku hlásky se učí děti s pomocí nového bzučáku. Pro názornost výuky jsou používána logopedická razítka. 

Nová pomůcka Logopedarium od A do Ž pro komplexní péči o rozvoj jazyka a řeči pro MŠ i ZŠ a neb Hrátky s hláskami a slovy pro školky a školy z nakladatelství Forum bude nabídnuta při společné schůzce učitelek 1 tříd ZŠ a učitelek MŠ k nahlédnutí a případné výpůjčce. 

Zvýšená logopedická prevence je poskytována dětem se zdravotním postižením, vytvářeny jsou pro ně ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními na žádost rodičů Individuální vzdělávací plány, v nich je tato prevence zahrnuta. Zvýšená logopedické prevence je též poskytována dětem s jiným mateřským jazykem než je čeština a dětem s odloženou školní docházkou. 

 

Pro ty to děti jsou sestavovány Vyrovnávací vzdělávací plány. I při této péči jsou nově získané vědomosti a výše uvedené materiální prostředky využívány. S realizací projektu jsme seznámili rodičovskou veřejnost při individuálních konzultacích a na rodičovských schůzkách. S projektem byly též seznámeny pedagogické pracovnice ostatních škol na metodickém setkání logopedických asistentek. Také zřizovatel byl s projektem seznámen a pozitivně hodnotil schopnost pedagogů školy projekt získat a úspěšně jej naplňovat. 

Děkujeme MŠMT ČR za vypsání projektu a jsme rádi, že naše škola má možnost být jeho součástí.

 

Celý projekt k nahlédnutí: zde.

Další pomůcky

První logopedické pomůcky už jsou tu - klokanův kufr

Vzdělané paní učitelky

S dětmi v rámci rozvoje komunikativních kompetencí a logopedické prevence pracuje v naší mateřské škole 10 pedagogických pracovnic. Z tohoto počtu má 7 pedagogických pracovnic logopedické vzdělání získané vysokoškolským studiem nebo v odborných kursech s akreditací MŠMT pořádané Národním institutem pro další vzdělávání Praha.

 

Pojďte si s námi hrát a od slovíčka k vyprávění putovat.

 

Vytvořili jsme projekt na podporu logopedické prevence v předškolním věku „Pojďte si s námi hrát a od slovíčka k vyprávění putovat“ má za úkol hravou formou prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí předškolního věku v souladu s cíli RVP PV rozpracovanými ve ŠVP PV „Pojďte si s námi hrát…“.

 

Cílem našeho projektu je naučit děti vnímat, naslouchat a porozumět řeči, správně vyslovovat,

vytvářet pojmy, vyjadřovat se formou mluveného slova a komunikovat. K naplňování cílů bude

docházet hravou a pro děti přitažlivou formou rozvíjející všechny stránky jeho osobnosti a

respektující jeho osobní možnosti. Cíl bude uskutečňován prostřednictvím zvyšování odbornosti

pedagogických pracovníků v oboru logopedické prevence a vytvářením logopedických koutků

v jednotlivých třídách. Tyto koutky budou zařízené moderními pomůckami pro řečovou výchovu

dětí ve škole.

Tyto cíle bude naplňovat vlastní práce pedagogů s dětmi, rodiči a ostatními účastníky projektu.

Ke stanovení cíle projektu došlo na základě zjištěných nedostatků dětí naší školy v oblasti správné

výslovnosti a schopnosti samostatně vyjadřovat své myšlenky a poznatky.

Vyhlášení programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program ve vzdělávání s cílem a podporou logopedické prevenci.

Cíl programu a forma podpory

(1) Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

(2) Obecného cíle programu bude dosahováno zkvalitněním logopedické prevence v práci předškolního pedagoga a asistentů pedagoga pracujících u dětí s narušenou komunikační schopností, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí pedagogů a motivací ředitelů škol k zavádění logopedické prevence do všech vzdělávacích oblastí v mateřských školách a přípravných třídách základní školy.

(3) Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona, která je účelově určená na úhradu nákladů v souladu s čl. 2. Dotace je určena právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy nebo základní školy se zřízenou přípravnou třídou v souladu s § 47 školského zákona, zapsané ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) na náklady, které vznikly při vzdělávání v souladu s projektem podaným v tomto programu.

(4) Program se vyhlašuje na období kalendářního roku 2015.

(5) Doporučuje se při naplňování tohoto programu vycházet z Metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.