Zahrada speciální mateřské školy 

jako součást EVVO

 
 
 
 

Jaro, léto, podzim, zima,

naše zahrada  je prima.

Nebojíme se vody, větru,

máme se tu čile k světu.

Na zemi vesele tancujeme,

v souladu s přírodou se radujeme.

Pojďte si s námi hrát a svět poznávat!

 

Záměrem využití přírodní zahrady je souhlasně se slovy říkanky ve čtyřech ročních obdobích jaro, léto, podzim, zima vést děti k poznání životního prostředí, k řešení problémů  s ním spjatých a k umění  vyhodnocovat informace související s životním prostředím.  Děti by si měly osvojit praktické dovednosti pro chování v přírodě i při zacházení s přírodou. Měly by umět nakládat s přírodními zdroji v souladu se strategií udržitelného rozvoje. Děti by měly chápat příčiny a následky poškozování přírody, učit se projevovat úctu k životu ve všech jeho formách a mít radost z pobytu v přírodě.

Tento záměr nám mají pomoci uskutečňovat účelně vybavené herní zóny přírodní zahrady Oheň, Vzduch, Voda, Země představující živly a Soulad s přírodou.

Vzdělávací nabídka pro venkovní učebnu – přírodní zahradu - vychází  ze Školního vzdělávacího programu EVVO „ Pojďte si s námi  hrát a svět poznávat !“

V každém ročním období prožijeme v přírodní zahradě tématický den na jeho přivítání, tento den bude součástí vzdělávacího projektu týdne.

Fotogalerie: školní zahrady

 

Zahrada speciální mateřské školy jako součást EVVO

Projekt podporuje enviromentální vzdělávání, výchovu dětí a tvoří osvětu v této oblasti dětského poznání. Prostřednictvím projektu bude efektivně využita školní zahrada pro rozvoj dětí ve všech oblastech předškolního vzdělávání: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně – kulturní a především v oblasti enviromentální, a tím vzniknou u dětí základy klíčových kompetencí.

 
 

Cílem projektu je

- vybudovat zahradu v přírodním stylu, která bude pomáhat dětem utvářet elementární povědomí o okolním světe a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, začínaje nejbližším okolím a konče problémy celosvětového dosahu.

- Naučit děti žít v souladu s životním prostředím tak, aby životní prostředí bylo udržitelné v současné podobě i pro budoucí generace.

- Zvýšit fyzickou zdatnost a obratnost dětí a popořit tak jejich pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu.

- Přenést velkou část enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí do přírodního prostředí v každém ročním období.