HLAVNÍ CÍLE

Integrační – poskytuje dlouhodobou citlivou podporu dětem předškolního věku, pomáhá dětem s odloženou školní docházkou a specifickými vzdělávacími potřebami – od potíží s neznalostí jazyka, přes odlišnosti v sociokulturním zázemí a vývojové opoždění až ke skutečnému fyzickému hendikepu.

Vzdělávací – kladou důraz na rozvoj individuálních schopností dítěte, rozvíjí činnost dítěte v kolektivu, rodině a podporuje volnočasové aktivity.

Výchovné – učí dítě komunikovat, spolupracovat a ověřovat si získané znalosti. Zaměřují se na položení základu etické výchovy, která úzce souvisí s adaptačním procesem.

PROGRAM SE PROFILUJE JAKO NABÍDKA, KTERÁ PŘINÁŠÍ:

Pedagogům – metodickou pomoc při realizaci klíčových kompetencí v oblasti diagnostiky, vzdělávání a osobnostního rozvoje dítěte.

Dětem – přirozenou motivaci na cestě od poznání k prožitku. Svým etickým dopadem přispívá k jejich všeobecné kultivaci a humanizaci.

Rodičům – možnost sledovat děti při plnění úkolů počátečního vzdělávání. Vychází z tzv. rodičovského desatera, které by jim mělo pomoci orientovat se v tom, co má jejich dítě před vstupem do první třídy umět a znát.

 

STRUKTURA PROGRAMU

Každý školní rok obsahuje aktuální nosná témata, ke kterým se váží veškeré materiály.

Je členěn do dvou fází (podzim/zima a jaro/léto), které na sebe volně navazují. Před zahájením každé fáze jsou veškeré materiály pod dohledem odborníků z oblasti předškolní výchovy testovány ve vybraných mateřských školách.

Soubor materiálů pro pedagoga i děti, tvoří prokomponovaný celek, kde jsou úkoly (ve více vrstvách) metodicky uspořádány a odstupňovány podle obtížnosti.

Obsahuje nezávazná metodická doporučení pro pedagogy.

ÚČAST V PROJEKTU:

  • Je zcela dobrovolná.
  • Veškeré materiály a pomůcky jsou poskytovány mateřským školám zdarma.
  • Podmínkou účasti je vyplnění závazné přihlášky a zpětného hodnotícího dotazníku.