Zápis MŠ a ZŠ

KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY JE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 NAPLNĚNA

 

děkujeme za projevenou důvěru

Výběr základní školy:

V dnešní době mnoho rodičů vybírá pro své dítě ZŠ nejen podle místa trvalého bydliště, ale i podle dostupných informací o dané škole na internetu, kde na webových stránkách většina škol představuje svůj program nad rámec povinné výuky včetně dobrovolných zájmových kroužků, výuky cizích jazyků a podobně. 


I když má rodič právo vybrat pro svoje dítě jakoukoliv ZŠ, nemusí tedy jít o školuspádovou podle trvalého bydliště dítěte, není přijetí do této školy samozřejmostí. Přijetí do jiné vybrané školy je podmíněno danou kapacitou školy, která nesmí být překročena. 

 

Věk dítěte a zápis do ZŠ:


Povinně děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku. 

Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do školy. 

Dobrovolně nadané děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti až v období leden-červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech musí být písemná žádost rodičů doložena nejen doporučením PPP, ale i doporučením odborného lékaře. 

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky. 


Odklad povinné školní docházky je vymezen školským zákonem, § 37, a to takto: „Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

V praxi to znamená, že rodiče nebo zákonní zástupci nemohou o odkladu školní docházky svého dítěte rozhodnout sami, ale jsou povinni svou žádost adresovanou příslušné základní škole (dále jen ZŠ) doložit dvěma doporučeními.

Pokud je Vaše dítě nezralé pro školní docházku a máte zajištěné potřebné dokumenty přesto se musíte dostavit z zápisu !


O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 a násl. správního řádu písemnou žádost (§18 správního řádu). Rodiče obdrží tiskopis žádosti u zápisu, popř. si ji mohou předem stáhnout na internetových stránkách školy. 

 

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  • doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí žádajících o odklad)


 

Co vaše dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. na některých školách si poslechnou od dítěte nějakou básničku či písničku. 

Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena konzultace s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči do začátku školního roku odstranit nebo alespoň jejíprojevy zmírnit. 

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku). 

Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek. 

Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy. 

Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit, ... 

Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým. 

Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět. 

Měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště. 

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěti na jeho neustálé otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a neustálé rozmlouvání nad tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.

Podrobně:  Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Zdroje: 

https://www.naseporodnice.cz/vzdelani-volny-cas/zapis-do-1-tridy-zakladni-skoly.php

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/9883/odklady_povinne_skolni_dochazky___clanek_ke_stazeni.pdf

 

Pedagogicko psychologická poradna

Pedagogicko psychologická poradna Svitavy je elokované pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí.

 

Kontakt na PPP Svitavy
Riegrova 2063 (u koupaliště)
Svitavy 568 02
Telefon: 461 532 486, 775 575 480, 775 575 481

 

https://www.pppuo.cz/index.php?lang=cze

Základní školy - Svitavy

 

ZŠ Náměstí míru

https://www.zsmiru.svitavy.cz/

 

ZŠ T. G. Masaryka

https://www.zstgm.svitavy.cz/

 

ZŠ Sokolovská

https://www.zs5.svitavy.cz/

 

ZŠ Riegrova

https://www.riegrovka.cz/

 

ZŠ Felberova

https://www.zsfelberova.svitavy.cz/

 

Speciální základní škola Svitavy

https://www.zsspecialni.svitavy.cz/