Souhlas se zpracováním osobních údajů – vyzvedávání dítěte

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – vyzvedávání dítěte

 

Tímto já ............................................................................................................

 (jméno a příjmení)

 

d á v á m   s o u h l a s

se zpracováním osobních údajů

 

a to správci osobních údajů, kterým je: 

Mateřská škola Svitavy, Československé armády 9, IČ 70 99 30 25, sídlem Československé armády 1645/9, 568 02 Svitavy, (dále jen „Správce“), ke zpracování následujících osobních údajů o mém dítěti:

 

* jméno

* příjmení

* adresa bydliště

 

A to za účelem zpracování uvedených osobních údajů pro vedení evidence oprávněných osob k vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Mgr. Iva Kumhalová, kontakt: Městský úřad Svitavy, T.G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy, 

tel.: 461 550 308, e-mail: iva.kumhalova@svitavy.cz.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte (1) do školy.

 

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět, a to například zasláním emailu na ms.csarmady@svitavy.cz, datovou zprávou na schránku Správce ID wxsk76h., nebo dopisem na výše uvedenou adresu sídla Správce.

 

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:

 

* vzít souhlas zpět,

* požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,

* požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

* vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,

* požadovat výmaz těchto osobních údajů,

* požadovat omezení zpracování osobních údajů,

* podat námitku proti zpracování,

* v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Více informací o tom, jak Správce zachází s osobními údaji naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách Správce www..ms-csaramady.cz,, nebo v listinné podobě v budově sídla Správce.

 

.................................................        V ………………………………… dne………………

TISKACÍM JMÉNO A PŘÍJMENÍ + podpis

 

__________________________________________________________

(1) Dítě, k němuž se váže oprávnění ho vyzvedávat z mateřské školy.